zaterdag 22 oktober 2016

Toetsanalyse 4 HAVO wiskunde A toets 1

4 HAVO wiskunde A cluster 1

q13298img1.gif  

4 HAVO wiskunde A cluster 3

q13298img2.gif